2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
με θέμα:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 


Με δεξί κλικ πάνω στις συνδέσεις μπορείτε να κατεβάσετε
στον προσωπικό σας υπολογιστή τα αρχεία σε μορφή   Acrobat (*.pdf)

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

Επιστηµονική επιτροπή

Οργανωτική επιτροπή

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

«Βιώσιµη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες»
Γιώργος Φαραγγιτάκης, Οικονοµολόγος – Βιολόγος, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ

«ΠαγκοσµιοποίησηΒιωσιµότητα και Εκσυγχρονισµός της Τοπικότητας»
Μιχάλης Μοδινός

«Εξελίξεις εννοιών και ∆ιεθνείς Πρωτοβουλίες  στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη»
Μιχαήλ Σκούλλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος ΜΙΟ-ECSDE

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών της προσχολικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Γούπος Θεόδωρος, ∆ιευθυντής Σπουδών Π.Ε. ΥΠΕΠΘ, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., ∆ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

H ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Λ. Βασενχόβεν, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
Κ. Σαπουντζάκη, Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, Τµήµα Γεωγραφίας

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ε. Λιάκου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 Ν. Κορινθίας, ∆ιπλωµατούχος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών σπουδών «Βιώσιµη Ανάπτυξη», Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Μ. Γκούσια-Ρίζου, ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Β. ∆έτσης, Λέκτορας του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Κ. Αµπελιώτης, Λέκτορας του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Αποτίµηση της Αξίας των Περιβαλλοντικών Αγαθών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε Εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης
Γεώργιος Ε. Παυλικάκης, ∆ρ. Περιβαλλοντολόγος – Φυσικός, Υπεύθυνος Π.Ε. ∆΄ ∆ Αθήνας
Βασίλειος Α. Τσιχριντζής, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Στάσεις παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 4 έως 10 ετών, στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου της Κερκίνης απέναντι σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα και του οικοτουρισµού
Τσαλίκη Ελισάβετ, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός
Κορφιάτης Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Λέκτορας Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστηµίου Κύπρου
Χοβαρδάς Τάσος, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Τµήµατος Βιολογίας ΑΠΘ
Joanna Birch, Research assistant, University of Durham, UK
Palmer A. Joy, Department of Education and Prο Vice Chancellor, University of Durham, UK

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1994-2004 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
Κώστας Νικολάου, ∆ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, ∆ιδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και ∆ιευθυντής Σύνταξης του περιοδικού ‘για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση’

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ν.Σ. Μάργαρης, Καθηγητής ∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Κ. Γκαλογιάννης, Επιστηµονικός Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αιγαίου

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟ
Μπέµπη Στυλιανή, Ηλιάδου Αικατερίνη, Καπετσώνης Κωνσταντίνος, Μεντεσίδης Ιωάννης, Μουστάκη Ουρανία, Παρσέλιας Παναγιώτης, Σατσόγλου Ελισάβετ, Σιδηροπούλου Μαρία. Έρευνα των µετεκπαιδευµένων δασκάλων, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., ∆ιδασκαλείο «∆ηµ. Γληνός».
Υπεύθυνος καθηγητής: Παρασκευόπουλος Στέφανος.

Ο ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Παραδεισανός Αδάµ, Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής Μ.Ε. (Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ∆ιΧηΝΕΤ)
Αγγελίδης Ζήσης, ∆ρ. Γεωλόγος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού
Βαρέλλα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Χηµείας, Α.Π.Θ.

Απορρίµµατα: συµµετοχή στην παραγωγή, σηµείο ελέγχου και κατανόηση του προβλήµατος από παιδιά δηµοτικού.
Γεώργιος Μαλανδράκης, ∆άσκαλος (Ph.D.), Παν/µιο Κρήτης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η-ΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
Ευάγγελος Κολτσάκης, Εκπ/κός ∆/θµιας Εκπ/σης, ΠΕ04, Φυσικός MSc, υπ. ∆ρ. Α.Π.Θ..

Συστηµική προσέγγιση και Οικολογικά Συστήµατα – Το παράδειγµα του εδάφους
Σωτηρίου Ευφηµία, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια ∆ιδάκτορας Τοµέα Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Αριανούτσου Μαργαρίτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Κόκκοτας Παναγιώτης, Καθηγητής ΠΤ∆Ε, ΕΚΠΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Χριστοδούλου Νικόλαος, ΜΑ, PhD, Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

Αναζητώντας το νόηµα του περιβαλλοντικού αλφαβητισµού: η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως συµµετοχή στην/για την κοινότητα
Κόκκοτας Παναγιώτης, Οµότιµος Καθηγητής ΠΤ∆Ε, ΕΚΠΑ
Πήλιουρας Παναγιώτης, ΠΤ∆Ε, ΕΚΠΑ
Λαθούρης ∆ηµήτρης, ΠΤ∆Ε, ΕΚΠΑ

AΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μ. Πυροβέτση, Αν. Καθηγήτρια, Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Φ. Τόµτση, Βιολόγος, Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας, Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας, Α.Π.Θ

«Σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία βασικών διεργασιών για την παραγωγή εναλλακτικών µορφών υγρών καυσίµων (βιοπετρέλαιο)-Εφαρµογή µε χρήση φυτικών ελαίων ως πρώτης ύλης »
Γιαννουλάκης Θεολόγος*, Τεχνολόγος Τροφίµων
Σπανοµήτσιος Στέφανος, ∆ρ Χηµικός Μηχανικός

«Καταγραφή των απόψεων των κατοίκων της περιοχής Κλειτορίας για παγκόσµια και τοπικά προβλήµατα, για το περιβάλλον της περιοχής και για τις δραστηριότητες του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας»
∆ρ. Καναβός Θωµάς, γεωλόγος, υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας
Μακροδήµος Νίκος, δάσκαλος, µέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας
Ζωδιάτου Έλενα, θεολόγος, µέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας
Σαββόπουλος Μιχάλης, γεωλόγος, µέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας

Περιβαλλοντική Ηθική
Έχουν οι άνθρωποι υποχρεώσεις προς τα 
µη ανθρώπινα όντα;

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Αν. Καθηγητής, , Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.

Ζητήµατα Πολυπλοκότητας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Τοπικές Κοινωνίες
Ειρήνη Α. Ιωαννίδου*, Υποψ. ∆ιδάκτ. Π.Τ.∆.Ε.-Α.Π.Θ.
Στέφανος Παρασκευόπουλος, Επ. Καθηγητής Π.Τ.∆.Ε.-Α.Π.Θ.
Παναγιώτης Τζιώνας, Καθηγητής Τµ. Αυτοµατισµού, Τ.Ε.Ι.-Θ.

Η συµβολή της τοπικής παράδοσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Αντώνης Μαρµαρινός, ∆ρ. Ε.Μ.Π., Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Καθηγητής ΜΕ, ΠΕ13, Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Χώρες Benelux, Βρυξέλλες, Βέλγιο - Bureau du Conseiller de l’ Education, Ambassade de Grece a Bruxelles

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μ. Λούντζη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 Ν. Κορινθίας, ∆ιπλωµατούχος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών σπουδών «Βιώσιµη Ανάπτυξη», Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Μ. Γκούσια-Ρίζου, ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Β. ∆έτσης, Λέκτορας του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Κ. Αµπελιώτης, Λέκτορας του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΠΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το Πρόγραµµα Π.Ε.: «Ο Αώος που µας ενώνει»
Συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας µε σχολεία και φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης της Πρεµετής και της Τσιαρτσιόβας Αλβανίας
Τσούβαλη Αικατερίνη, Φιλόλογος, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κόνιτσας
Χατζηαθανασίου Αγγελική, Φιλόλογος, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Κόνιτσας

«Παρεµβάσεις της τοπικής κοινωνίας στο (δευτερο)βιότοπο της Κοιλάδας των Πεταλούδων – Η στάση του ΚΠΕ Πεταλούδων στα µελλοντικά δρώµενα του βιότοπου».
Παπακυριακού Χάρης, Εκπαιδευτικός (δάσκαλος), Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων

Το Εκπαιδευτικό Έργο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων
Ανδρέας Οικονόµου, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
Ασηµίνα Βέργου, MSc. Περιβαλλοντολόγος, Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Ειδών

Γιατί εξαφανίστηκαν τα γεράκια;
(Η βιοσυσσώρευση και οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα).

Μπαγιάτη Ειρήνη, Εκπ/κός του Κ.Π.Ε. Αρχανών, ∆ασκάλα –Βιολόγος, Master στην Π.Ε.
Στυλιανάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Αρχανών, Πρόεδρος του Παραρτήµατος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε Ανατολικής Κρήτης, Φυσικός

«Οι ∆ρόµοι του Νερού – Η Λίµνη της Καστοριάς». Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα τριήµερης διάρκειας του ΚΠΕ Καστοριάς.
∆ρ. Θ. Α. Μαρδίρης, Ν. Αντωνίου, Μ Γρηγορίου M.Sc., Κ. Μηντζιαρίδης, Α. Ατζέµη*, Κ. Τζέρπος, Α. Πισιώτη
Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καστοριάς

«Νέοι ∆ηµοσιογράφοι για το Περιβάλλον»,
ένα ηλεκτρονικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Φέρµελη Γεωργία, ∆ρ Γεωλόγος-Εκπαιδευτικός

« Όµορφη και Καθαρή Θεσσαλονίκη- Ευθύνη όλων µας»
Μαρίνα Βαχτσεβάνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Οικονοµολόγος - Βιολόγος-Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης- Στεφανόπουλος Νικόλαος, ∆άσκαλος- Πολιτικός Επιστήµων- Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης- Μανδρίκας Αχιλλέας, ∆άσκαλος-εκπαιδευτικός ΚΠΕ του Αργυρούπολης- Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χηµικός- εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Αλεβίζος Αναστάσιος, Γεωλόγος, Msc, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης

Φύση Χωρίς Σκουπίδια
Μ. Ρουσσοµουστακάκη, Αντιπρόεδρος της ΕΕΠΦ, Λέκτορας, Παν/µιου Αθηνών, Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής
Α. Βαβούρη, ΕΕΠΦ

Τα Ελληνικά Ποτάµια στη Φύση, στην Παράδοση και στον Πολιτισµό
Η ροή του ποταµού στη ροή του χρόνου

Κόκκοτος ∆ηµήτριος, φυσικός*, ΚΠΕ Θέρµου
Μαυρέλης Κωνσταντίνος, πολιτικός επιστήµων, ΚΠΕ Θέρµου
Παναγιωτόπουλος Σπύρος, δάσκαλος, ΚΠΕ Θέρµου
Σιορίκης Θεόδωρος, φυσικός, ΚΠΕ Θέρµου

Τοπικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «∆ιαχείριση απορριµµάτων - διαλογή στην πηγή»
Το αποτέλεσµα τετραετούς συνεργασίας του ΚΠΕ και του ∆ήµου Καλαµάτας

Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός - Εδαφοµηχανικός, ∆ήµος Καλαµάτας
∆ιονυσία Πλακονούρη, Αντώνης ∆εµπεγιώτης, Άννα Ντεκελέ, Γεωργία Σπάλα
Παΐδούση Ελένη, Κυριακή Θωµά, Νικόλαος Κάστανος
Εκπαιδευτικοί, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαµάτας

«Παγκοσµιοποίηση – Τοπική κοινότητα – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
∆ρ. Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Πιερίας

Επαναχρησιµοποίηση Ψηφιακού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Μελέτη περίπτωσης: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τοπικών Κοινωνιών

Σοφία Χατζηλεοντιάδου, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Π.Τ.∆.Ε., ∆.Π.Θ.
Γεράσιµος Κέκκερης, Αν. Καθηγητής Π.Τ.∆.Ε., ∆.Π.Θ.

Πρόταση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την κατανόηση από µαθητές των λειτουργιών, αξιών και ανθρωπογενών αλλοιώσεων των λιµνοθαλασσών
Αθανάσιος Μόγιας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
Θόδωρος Κεβρεκίδης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Υλικό του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιοποικιλότητα – Το Εργαστήρι της Ζωής»
∆ρ. Θ. Α. Μαρδίρης, Ν. Αντωνίου, Μ. Γρηγορίου, Κ. Μηντζιαρίδης, Α. Ατζέµη, Κ. Τζέρπος, Α. Πισιώτη, Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καστοριάς

«Νεροπεριπέτειες – Νεροδιαδροµές»
Μπαλιάκου Αχιλλεία, ∆ασκάλα, Μ.∆.∆.Ε., 4ο ∆ηµ. Σχ. Βούλας
Λεµπέσης Κυριάκος, ∆άσκαλος, Μ.∆.∆.Ε., Φ.Π.Ψ., 4ο ∆ηµ. Σχ. Βούλας

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Κατερίνα ∆ήµου, ∆ασκάλα, Υπεύθυνη Π.Ε. ∆΄ ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αθηνών
Αχιλλέας Μανδρίκας, ∆άσκαλος, Γεν. Γραµµατέας Παραρτήµατος Αττικής ΠΕΕΚΠΕ

∆ΙΚΤΥΑ Π.Ε. – ΕΣΤΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ «ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
Του ΚΠΕ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

Άννα Σαββοπούλου, Εκπ/κος Β/µθιας Κλ.ΠΕ13 Πολιτικών Επιστηµών, Μεταπτυχ. Τµήµατος περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου και Παν. Παντείου. Αναπληρώτρια υπεύθυνη ΚΠΕ ∆ραπετσώνας.
Η βιώσιµη (αειφορική) ανάπτυξη, η προοδευτική µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης - Ο προσανατολισµός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία
Κωνσταντινόπουλος Π. Συµεών, ειδικός επιστήµων, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας - Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡAMMATA

∆υνητικός σχεδιασµός και µεθοδολογία προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Για µια διεπιστηµονική και πολιτισµική θεώρηση των θεµάτων τοπικού περιβάλλοντος. ∆ύο παραδείγµατα προγραµµάτων από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Νικόλαος Γραίκος, ∆άσκαλος – Μ.∆.Ε. Ιστορίας της Τέχνης Α.Π.Θ., - υπ. διδάκτωρ στο ίδιο αντι-κείµενο.

«ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α»
Φουστέρης Νικόλαος Καθηγητής Μ.Ε. 5ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας, Συντονιστής Σ.Π.Π.Ε.
Μπισούκη Φωτεινή Καθηγήτρια Μ.Ε. 5ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας – Μέλος Π.Ο. Σ.Π.Π.Ε.

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ή «Εκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη»; Παρουσίαση του προγράµµατος Π.Ε. µε θέµα: «∆οξάτο, το κεφαλοχώρι του χθες … η κωµόπολη του σήµερα».
Καφετζή Ευγενία, ∆ασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης
Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος στην 7η Περιφέρεια Σχολικού Συµβούλου Π.Ε. N.Λάρισας
Φώτου Γιώτα, Σχολική Σύµβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Ε. N. Λάρισας

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για το ∆ηµοτικό σχολείο: Μελέτη του πλαισίου και των τρόπων ανάπτυξης διαθεµατικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων
Ζυγούρη Έλενα, Σχολική Σύµβουλος Α΄/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς, Υπ. ∆ιδάκτωρ του Π.Τ.∆.Ε. Φλώρινας στο γνωστικό αντικείµενο της Π.Ε., Μέλος της ΠΕΕΚΠΕ, παράρτηµα ∆υτ. Μακεδονίας.

Εκτιµήσεις για την ένταξη και λειτουργία της Περιβαλλοντικής Επιστήµης στο Ενιαίο Λύκειο
Αρτέµης Μ. Αθανασάκης, ∆ιδάσκων Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου ∆.Ε. Παν/ου Αθηνών.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Πρώτη προσέγγιση του περιβάλλοντος για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας

Θάλεια Kαλαµπαλίκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας

ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ-ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Γιαννακοπούλου Σωτηρία*, Χηµικός, 4ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης « Αργοναύτες»

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

∆ρ. Σωκράτης Τουµπεκτσής (*), Καθηγητής Φυσικός
Βασίλειος Συρρής, Καθηγητής

Η συµβολή ενός ΣΠΠΕ στη διαµόρφωση περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των µαθητών και κατανόηση βασικών περιβαλλοντικών εννοιών
Ανθοπούλου Βαρβάρα, ∆ασκάλα, Μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. – Παράρτηµα Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας, Μετεκπαιδευόµενη στο τµήµα Ειδικής Αγωγής του ∆ιδασκαλείου ‘∆. Γληνός’, Π.Τ.∆.Ε. – Α.Π.Θ.

< ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ >
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 2ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ , ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS :  A BIRD`S EYE VIEW OF EUROPEAN FRESHWATERS

Βιτωράτος Ευστάθιος, ∆άσκαλος του 17ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµαρουσίου, Β` ∆ιεύθυνσης Αθηνών .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Εφαρ
µογή στο Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό τοµέα

∆ρ Αθανάσιος Κονταξής , Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ12 Μηχανολόγος Μηχανικός
Βασίλειος Τσίλης, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ12 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η θεµατολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θµια Εκπαίδευση
Ν. Βουδρισλής, ∆άσκαλος
Μ. Αυγερινού, ∆ασκάλα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Bαρβάρα Παναγιωτίδου, Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενσωµατωµένο στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας
Λουκία Κοροµπίλη, Καθηγήτρια Αγγλικών στο 5ο Γυµνάσιο Κατερίνης

« Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
∆ασκαλάκη ∆ιονυσία, ∆ασκάλα 1ο ∆ηµ. Σχ. Αθηνών
∆ηµοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης, Α΄∆/νση Π.Ε. Αθηνών

Η διδασκαλία της Ενέργειας ως διαδικασία προώθησης της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Περιφερειολόγος Παντείου Πανεπιστηµίου, Σχολικός Σύµβουλος ∆/θµιας Εκπαίδευσης

Τίτλος εργασίας: «πρόγραµµα Π.Ε για τη διαχείριση του πόσιµου νερού στο ∆ήµο Θερµαϊκού»
Βασιλειάδου Σοφία, Εκπαιδευτικός του 2ου Γυµνασίου Περαίας Ν.Θεσσαλονίκης, Φυσικός, DEA διαχείρισης περιβάλλοντος

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Λουκία Λιθοξοΐδου, Νηπιαγωγός, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) του ΑΠΘ, ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 3ο Γραφείο, 24ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Θεοφάνης Κουβούνας, Eκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ POSTERS

Το δάσος πηγή ζωής και έµπνευσης
Χρίστος Α. Παπανικολάου, µετεκπαιδευόµενος δάσκαλος στο ∆ιδασκαλείο Ιωαννίνων ∆.Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

«Αυθεντική αξιολόγηση σε ένα προϊόν Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
∆ηµοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ ∆ιεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών
Τερζόπουλος Θεόδωρος, ∆άσκαλος στο 64ο ∆. Σ. Αθηνών

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γεωργιάδης Νικόλαος, Σχολικός Σύµβουλος ∆ηµ. Εκπαίδευσης, 4η Περιφέρεια Σχ. Συµβούλου ∆.Ε. Ν. ∆ράµας

Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης « Το Νερό, Νεράκι»
Κουρτεσιώτη Ανθή του Θωµά, δασκάλα του 13ου ∆ηµ. Σχολείου Ευόσµου
Καπετσώνης Κων/νος του ∆ηµητρίου, δάσκαλος του 13ου ∆ηµ. Σχολείου Ευόσµου

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Ν.Τ. ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΟΖΟΝ Ο ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΣ:ΦΙΛΟΣ Η ΕΧΘΡΟΣ;»
Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χηµικός

Η ΑΙΓΙΝΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Hλιοπούλου Ιφιγένεια, Νηπιαγωγός, Μρhil στην Π.Ε

“ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ”
Ιωάννης Π. Τζήκας, Σχολικός Σύµβουλος Πρ/θµιας Εκπ/σης
Υπεύθυνες δασκάλες: Βούρου Αγελική (Γ1) και ∆ήµου Κερασία (∆2)

ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: το µάθηµα γενικής παιδείας που επιδιώκει να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις και δεξιότητες, µέσω των δικών τους τεχνολογικών εφαρµογών, σε κατάλληλο εργαστηριακό χώρο του σχολείου και η δυνατότητα ενσωµάτωσης προγράµµατος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.)

Θεοφάνης Κουβούνας-εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

ΒΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΝΟΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Χατζησαββίδου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός-Γεωλόγος, Β/θµιας Εκπαίδευσης, 2ο Γυµνάσιο Πτολε-µαΐδας

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Ροΐδου Ευγενία, Εκπαιδευτικός, ΠΕ04 Βιολόγος
Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός, ΠΕ04
Πέτσας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός, ΠΕ02 Φιλόλογος
∆ροσοφορίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΟΥΝ
Αιµιλία Μαλαµούδη, Καθ. Γαλλικών Γυµν. Φούστανης Ν. Πέλλας

ΤΟ ΠΑΡΚΟ- ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
Bαϊρινού Κωνστάντια, Νηπιαγωγός- κάτοχος Μ.Π.Σ. Π.Τ.∆.Ε. Α.Π.Θ, 8ο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας.

«Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο ΣΤΑΓΟΝΟΥΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ»
Ακριώτου Αφροδίτη, ΠΕ 11, "Αναξαγόρειο" Γυµν. Ν. Λαµψάκου ∆/θµιας Εκπ/σης

Το pH ως δείκτης ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Εργαστηριακές ασκήσεις για τις επιπτώσεις της όξινης βροχής.

Παραδεισανός ΑδάµΓεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής Μ.Ε., Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ∆ιΧηΝΕΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - «Αιτία συνεχών αλλαγών ».
Μουρίκη Λένα, Γεωπόνος, 2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Κατριβάνος Μανώλης, Μαθηµατικός, 2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Ποσοτικά στοιχεία και απόψεις Υπευθύνων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα ∆ηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μαρίνα Βαχτσεβάνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θµιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

“Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.”
Γκανάκος Νικόλαος, Προϊστάµενος Γραφείου Α/θµιας Εκπ/σης, πρόεδρος παραρτήµατος ΠΕΕΚΠΕ ∆. Θεσσαλίας

Περιβαλλοντική γνώση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 4 έως 10 ετών, στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου της Κερκίνης
Τσαλίκη Ελισάβετ, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός
Κορφιάτης Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Λέκτορας Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστηµίου Κύπρου
Χοβαρδάς Τάσος, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Τµήµατος Βιολογίας ΑΠΘ
Joanna Birch, Research assistant, University of Durham, UK
Joy A. Palmer, Department of Education and Pro Vice Chancellor, University of Durham, UK

«Μονάδες αφαλάτωσης µε κατερχόµενο υµένα. Προκαταρκτική µελέτη»
Σπανοµήτσιος Στέφανος, Χηµικός Μηχανικός EMΠ, MSc, PhD Γιαννουλάκης Θεολόγος, Τεχνολόγος Τροφίµων

«Η συµβολή της Τέχνης στη δηµιουργία συνείδησης των µαθητών για τη βιώσιµη ανάπτυξη»
Βλάχος Ιωάννης, Γεωλόγος-Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας
Αντιπρόεδρος ∆.Ε. Παραρτήµατος Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε ∆υτ. Ελλάδας

 « H έρευνα δράσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Καζταρίδου Αλίκη, δασκάλα µε οργανική θέση στο 1ο ∆ηµοτ. Σχολείο Καστοριάς, µετεκπαιδευθείσα στο ∆ιδ/λείο ∆. Γληνός, γραµµατέας της ∆Ε του παραρτήµατος ΠΕΕΚΠΕ ∆υτ. Μακεδονία

Ανάλυση των προτιµήσεων των επισκεπτών του Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού
Αριστοτέλης. Χ. Μαρτίνης, Εκπαιδευτικός Β΄θµιας εκπαίδευσης - Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ∆ιδάκτωρ Χωροταξίας και Οργάνωσης αγροτικού και ορεινού χώρου - Aménagement et recomposition des territoires - του Πανεπιστηµίου Paul Valéry – Montpellier III.

“Aντιγράφοντας την Φύση» ή ανακύκλωση οργανικών απορριµµάτων στην Νάουσα”
Βλάχου Φανή, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Νάουσας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Π.Ε.
Γκράσσος Γεώργιος του Νικολάου Εκπαιδευτικός ΠΕ 06, MEd "IT & Multimedia in Education", Υποψ. ∆ιδάκτωρ στο ΠΤ∆Ε Θεσσαλίας µε θέµα «Ν.Τ. και Π.Ε.»

ΤΟ ΚΠΕ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-∆ΙΚΤΥΑ-∆ΡΑΣΕΙΣ
Μουρίκη Λένα, Γεωπόνος, 2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης,

“Οι Φίλοι µας οι Πελαργοί”
Θεµατικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

∆ρ. Μάκης Απέργης, Ιστορικός, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
Πάνος Μαθιουδάκης, στέλεχος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, Κοινωνιολόγος, D.E.A.- Ιστορία και Πολιτισµός, στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Παρίσι, Μaster of Arts - Τέχνες Επικοινωνίας στο New York Institute of Technology – Νέα Υόρκη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συνδυασµός
 ∆ράσεων στην Έδεσσα & την Ορεινή Πέλλα
Θ.Ε. Συνεργασίες

Θεοδωρίδου Σοφία Εκπαιδευτικού Υπεύθυνης ΚΠΕ Έδεσσας
Κυριακού Ευάγγελου Οικονοµολόγου – Πληροφορικού Ειδικού σε θέµατα Τουρισµού
Υπεύθυνου Τουρισµού Έδεσσας / ∆ΕΚΕ

ΤΟ ΚΠΕ ΑΚΡΑΤΑΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σταυροπούλου Νικολία, Παπακωνσταντίνου Κώστας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(ενας νεος ιστορικος συµβιβασµος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ

« H συµβολή των δράσεων και των συνεργασιών του ΚΠΕ Αργυρούπολης τη σχολική χρονιά 2003-2004 στη δηµιουργία προϋποθέσεων βιώσιµης ανάπτυξης»
Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Οικονοµολόγος - Βιολόγος-Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης- Στεφανόπουλος Νικόλαος, ∆άσκαλος- Πολιτικός Επιστήµων- Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης- Μανδρίκας Αχιλλέας, ∆άσκαλος-εκπαιδευτικός ΚΠΕ του Αργυρούπολης- Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χηµικός- εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Αλεβίζος Αναστάσιος, Γεωλόγος, Msc, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Μπαζίγου Αικατερίνη, φιλόλογος, Dr ΠΕ, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Νοµικού Χριστίνα, δασκάλα, εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης

Προγράµµατα και ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ( ΕΕΠΦ )

ΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας, Αλαµάγκου Παπαδούλα, Ζήσης Απόστολος, Μπίνιου Ευαγγελία

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου: ∆ράση 2003-2004
Κάβουρας Παναγιώτης, Καλαϊτζής Γεώργιος, Αλεξανδρίδου Συρµούλα, Αλεξούδης Ιωάννης, Μπουτάκης Γεώργιος, Μπαΐρας Χαράλαµπος, Στρατάκης ∆ηµήτριος

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά